טבלת כי תצא

כד א - כה ד

כב יג - כג כו

דברים כא י - כב יב

1 ג A
ס כי יקח איש אשה ובעלה
והיה אם לא תמצא חן בעיניו
כי מצא בה ערות דבר
וכתב לה ספר כריתת
ונתן בידה ושלחה מביתו

ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר
ושנאה האיש האחרון
וכתב לה ספר כריתת
ונתן בידה ושלחה מביתו

או כי ימות האיש האחרון
אשר לקחה לו לאשה
לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה
לשוב לקחתה להיות לו לאשה
אחרי אשר הטמאה
כי תועבה הוא לפני ה'
ולא תחטיא את הארץ
אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה

1 ב A
ס כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה
ושם לה עלילת דברים והוציא עליה שם רע
ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה
ולא מצאתי לה בתולים

ולקח אבי הנער ואמה והוציאו
את בתולי הנער אל זקני העיר השערה

ואמר אבי הנער אל הזקנים
את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה

והנה הוא שם עלילת דברים לאמר
לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי
ופרשו השמלה לפני זקני העיר

ולקחו זקני העיר ההוא את האיש
ויסרו אתו וענשו אתו מאה כסף
ונתנו לאבי הנערה
כי הוציא שם רע על בתולת ישראל

ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו
ס ואם אמת היה הדבר הזה
לא נמצאו בתולים לנער

והוציאו את הנער אל פתח בית אביה
וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה

כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה
ובערת הרע מקרבך

1 א A
ס כי תצא למלחמה על איביך
 ונתנו ה' אלהיך בידך ושבית שביו
וראית בשביה אשת יפת תאר
וחשקת בה ולקחת לך לאשה
והבאתה אל תוך ביתך
וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה
והסירה את שמלת שביה מעליה
וישבה בביתך
ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים
ואחר כן תבוא אליה ובעלתה
והיתה לך לאשה
והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה
ומכר לא תמכרנה בכסף
לא תתעמר בה תחת אשר עניתה

1 ג B
ס כי יקח איש אשה
חדשה לא יצא בצבא
ולא יעבר עליו לכל דבר
נקי יהיה לביתו שנה אחת
ושמח את אשתו אשר לקח
לא יחבל רחים ורכב
כי נפש הוא חבל

1 ב B
ס כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל
ומתו גם שניהם
האיש השכב עם האשה והאשה
ובערת הרע מישראל
ס כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש
ומצאה איש בעיר ושכב עמה
והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא
וסקלתם אתם באבנים ומתו
את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר
ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו
ובערת הרע מקרבך
ס ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה
והחזיק בה האיש ושכב עמה
ומת האיש אשר שכב עמה לבדו
ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות
כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש
כן הדבר הזה
כי בשדה מצאה
צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה
ס כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה
ותפשה ושכב עמה ונמצאו
ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער
חמשים כסף
ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה
לא יוכל שלחה כל ימיו
ס לא יקח איש את אשת אביו
ולא יגלה כנף אביו

1 א B
ס כי תהיין לאיש שתי נשים
האחת אהובה והאחת שנואה
וילדו לו בנים האהובה והשנואה
והיה הבן הבכור לשניאה
והיה ביום הנחילו את בניו
את אשר יהיה לו
לא יוכל לבכר את בן האהובה
על פני בן השנואה הבכר
כי את הבכר בן השנואה יכיר
לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו
כי הוא ראשית אנו
לו משפט הבכרה

2 ג A
ס כי ימצא איש גנב נפש מאחיו
מבני ישראל
והתעמר בו ומכרו
ומת הגנב ההוא
ובערת הרע מקרבך

2 ב A
ס לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה'
ס לא יבא ממזר בקהל ה'
גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה'
ס לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'
גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים
בדרך בצאתכם ממצרים
ואשר שכר עליך
את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך
ולא אבה ה' אלהיך לשמע אל בלעם
ויהפך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה
כי אהבך ה' אלהיך
לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם
ס לא תתעב אדמי כי אחיך הוא
לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
בנים אשר יולדו להם
דור שלישי יבא להם בקהל ה'

2 א A
ס כי יהיה לאיש בן סורר ומורה
איננו שמע בקול אביו ובקול אמו
ויסרו אתו ולא ישמע אליהם
ותפשו בו אביו ואמו
והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו
ואמרו אל זקני עירו
בננו זה סורר ומרה
איננו שמע בקלנו זולל וסבא
ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת
ובערת הרע מקרבך
וכל ישראל ישמעו ויראו

2 ג B
ס השמר בנגע הצרעת
לשמר מאד
ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים
כאשר צויתם תשמרו לעשות
זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים
בדרך בצאתכם ממצרים

2 ב B
ס כי תצא מחנה על איביך
ונשמרת מכל דבר רע
כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור
מקרה לילה
ויצא אל מחוץ למחנה
לא יבא אל תוך המחנה
והיה לפנות ערב ירחץ במים
וכבא השמש יבא אל תוך המחנה
ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ
ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ
וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך
כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחנך
להצילך ולתת איביך לפניך
והיה מחניך קדוש
ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

2 א B
ס וכי יהיה באיש חטא משפט מות
והומת ותלית אתו על עץ
לא תלין נבלתו על העץ
כי קבור תקברנו ביום ההוא
כי קללת אלהים תלוי
ולא תטמא את אדמתך
אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה

3 ג A
ס כי תשה ברעך משאת מאומה
לא תבא אל ביתו לעבט עבטו
בחוץ תעמד
והאיש אשר אתה נשה בו
יוציא אליך את העבוט החוצה
ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו
השב תשיב לו את העבוט כבא השמש
ושכב בשלמתו וברכך
ולך תהיה צדקה לפני ה' אלהיך

3 ב A
ס לא תסגיר עבד אל אדניו
אשר ינצל אליך מעם אדניו
עמך ישב בקרבך
במקום אשר יבחר
באחד שעריך בטוב לו
לא תוננו

3 א A
ס לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים
והתעלמת מהם
השב תשיבם לאחיך
ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו
ואספתו אל תוך ביתך
והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו
וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו
וכן תעשה לכל אבדת אחיך
אשר תאבד ממנו ומצאתה
לא תוכל להתעלם

 

3 ג B
ס לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך
או מגרך אשר בארצך בשעריך
ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש
כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו
ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא

3 ב B
ס לא תהיה קדשה מבנות ישראל
ולא יהיה קדש מבני ישראל
לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב
בית ה' אלהיך לכל נדר
כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם

3 א B
ס לא תראה את חמור אחיך או שורו
נפלים בדרך
והתעלמת מהם
הקם תקים עמו

 

4 ג A
ס לא יומתו אבות על בנים
ובנים לא יומתו על אבות
איש בחטאו יומתו

4 ב A
ס לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל
נשך כל דבר אשר ישך
לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך
למען יברכך ה' אלהיך בכל משלח ידך
על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה

4 א A
ס לא יהיה כלי גבר על אשה
ולא ילבש גבר שמלת אשה
כי תועבת ה' אלהיך כל עשה אלה

 

4 ג B
ס לא תטה משפט גר יתום
ולא תחבל בגד אלמנה
וזכרת כי עבד היית במצרים
ויפדך ה' אלהיך משם
על כן אנכי מצוך
לעשות את הדבר הזה

4 ב B
ס כי תדר נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו
כי דרש ידרשנו ה' אלהיך מעמך
והיה בך חטא
וכי תחדל לנדר
לא יהיה בך חטא
מוצא שפתיך תשמר
ועשית כאשר נדרת לה' אלהיך
נדבה אשר דברת בפיך

4 א B
פ כי יקרא קן צפור לפניך בדרך
בכל עץ או על הארץ
אפרחים או ביצים
והאם רבצת על האפרחים או על הביצים
לא תקח האם על הבנים
שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך
למען ייטב לך והארכת ימים

 

5 ג A
ס I כי תקצר קצירך בשדך
ושכחת עמר בשדה
לא תשוב לקחתו
לגר ליתום ולאלמנה יהיה
למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידיך

5 ב A
ס כי תבא בכרם רעך
ואכלת ענבים כנפשך שבעך
ואל כליך לא תתן

5 א A
ס I כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך
ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו
II לא תזרע כרמך כלאים
פן תקדש המלאה
הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם

 

5 ג B
ס II כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך
לגר ליתום ולאלמנה יהיה
III כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך
לגר ליתום ולאלמנה יהיה
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים
על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
IV ס כי יהיה ריב בין אנשים
ונגשו אל המשפט ושפטום
והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע
והיה אם בן הכות הרשע
והפילו השפט והכהו לפניוכדי רשעתו
במספר ארבעים יכנו
לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה
ונקלה אחיך לעיניך
V לא תחסם שור בדישו

5 ב B
ס כי תבא בקמת רעך
וקטפת מלילת בידך
וחרמש לא תניף על קמת רעך

5 א B
ס III לא תחרש בשור ובחמר יחדו
IV לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו
ס
V גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך
אשר תכסה בה

 


דף עבודה לדוגמה

ג

ב

א

נושאי השורות

תהליך מחומש

היבט האישה

הזיווג

היבט האיש

השלכות הנישואין

1 זיווג
הליך אנושי: חיי נישואין (ראה 5)

האישה אסורה על בעלה הראשון בגלל המעשה שלה

משלב היבטי
האיש "השם לה עלילת דברים"
והאישה ש"עשתה נבלה בישראל"

האיש לא יכול למכור את השבויה בגלל המעשה שלו

A בין בני הזוג

החתן פטור משרות על מנת לשמח את אשתו- אפילו אם יש לו נשים אחרות

תולה בקשריהם של כל צד לאחרים:
האישה בין שנשואה, ארוסה או פנויה; האיש האסור ב"אשת אביו"

הירושה נקבעת על פי ראשית אונו של האיש

B כלפי אחרים

הפרט משפיע על הכלל

הפרט בתוך הצבור

הכלל פועל על הפרט

המצטווה: גוף לשוני

2 התחברות
המשפחה המורחבת:
בני ישראל

הגנב מוציא את היחיד מן הכלל

פרטים שאינם נכנסים לכלל

ההורים מוסרים את בינם אל הכלל

A יחיד: מול הכלל

הצבור צריך להתגונן נגד הצרעת על ידי הוצאת המצורע אל מחוץ למחנה

הצבור מצטווה על יציאת הפרט כדי לשמור על טהורת המחנה

הציבור צריך לקבור את מתו

B הרבים מתגוננים מול טומאת היחיד

נפש/ כלפי ה'

גוף

רכוש

 

3 של אחיך
  חובות הדדיות בין יחידים בציבור

"לא תבוא אל ביתו"
"ולך תהיה צדקה לפני ה' אלהיך"

הזולת אצלו  בביתו שהוא גם בית הזולת "במקום אשר יבחר באחד שעריך"

מכניס את שורו של הזולת לתוך ביתו

A קבלה

"אשר בארצך", "ואליו הוא נשא את נפשו"
"ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא"

קדש, קדשה
בית ה'

מקים את שורו של הזולת
"בדרך"

B נתינה

כלפי הזולת/ דין

בינו ובין הזולת/ מסחר

בפני עצמו/ מקרה

 

4 הפרדה
אבחנת ההבדלים והצבת גדרות

אבות ובנים

ישראל ונוכרי

בגדי גבר ואישה

A אבחנה בין/ כלל

פדיון בעבר, תמורה בהווה
לעשות עכשיו כי "ויפדך ה' אלוהיך משם"

פדיון בהווה, תמורה בהווה
"לא תאחר לשלמו" "ועשית כאשר נדרת לה'"

פדיון בהווה , תמורה בעתיד
לפדות עכשיו "על מנת ייטב לך והארכת ימים"

B פדיון/ פרט

סוף/ למען הזולת
השתפכות הצמצום

סוף: קציר ודישה

אמצע/ למענו וזולתו
אמצע: קמה

התחלה/ למענו/הרחבה
הגבלת המשתפך

התחלה: חריש וזריעה

תכלית

5 יחיד/ השתפחות-הגבלה
הליך טבעי: מחזור שנת השדה (ראה 1)

ברכת ה' "בכל מעשה ידיך"

"כנפשך שבעך"

מניעת נזקו

A הנאת המצטווה

כלפי זולתו

כלפי רכוש זולתו

כלפי רכושו

B חובות המצטווה


קני המידה המשוערים על פי הקבלה: 5-1, חמש החוויות מאדם קדמון לעשייה; A ו-B: אור פנים ואור מקיף; א, ב, ג: ימין אמצע, שמאל