מעשה בראשית כדרך ספר יצירה

"בעשרה מאמרות נברא העולם"  (אבות ה')

 

 

(ה) עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף

עומק ראשית ועומק אחרית

עומק טוב ועומק רע

עומק רום ועומק תחת

עומק מזרח ועומק מערב

עומק צפון ועומק דרום

אדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קדשו ועד עדי עד

ספר יצירה, פרק א'

 

 

"עומק ראשית"

1

אבראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

בוהארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים

"עומק טוב ועומק רע"

6

ידויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים

להבדיל בין היום ובין הלילה

והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים

טווהיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ

ויהי כן

טזויעש אלהים את שני המארת הגדלים

את המאור הגדל לממשלת היום

ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים

יזויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ

יחולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך

וירא אלהים כי טוב

יטויהי ערב ויהי בקר יום רביעי

2

גויאמר אלהים יהי אור

ויהי אור

דוירא אלהים את האור כי טוב

ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

הויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה

ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

עומק רום ועומק תחת

7

כוויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה

ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים

כאויברא אלהים את התנינם הגדלים

ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם

ואת כל עוף כנף למינהו

וירא אלהים כי טוב

כבויברך אתם אלהים לאמר

פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ

כגויהי ערב ויהי בקר יום חמישי

3

וויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים

ויהי מבדיל בין מים למים

זויעש אלהים את הרקיע

ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע

ובין המים אשר מעל לרקיע

ויהי כן

חויקרא אלהים לרקיע שמים

ויהי ערב ויהי בקר יום שני

עומק מזרח ועומק מערב

עומק צפון ועומק דרום

8

כדויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה

 בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה

ויהי כן

כהויעש אלהים את חית הארץ למינה

ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו

 וירא אלהים כי טוב

4

טויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים

אל מקום אחד ותראה היבשה

ויהי כן

יויקרא אלהים ליבשה ארץ

ולמקוה המים קרא ימים

וירא אלהים כי טוב

9

כוויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

 וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה

ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

כזויברא אלהים את האדם בצלמו

בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם

כחויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים

פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה

ורדו בדגת הים ובעוף השמים

ובכל חיה הרמשת על הארץ

כטויאמר אלהים הנה נתתי לכם

את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ

ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה

לולכל חית הארץ ולכל עוף השמים

ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה

את כל ירק עשב לאכלה

ויהי כן

לאוירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד

 ויהי ערב ויהי בקר יום הששי

5

יאויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע

 עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ

ויהי כן

יבותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו

ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו

וירא אלהים כי טוב

יגויהי ערב ויהי בקר יום שלישי

 

עומק אחרית

01

אויכלו השמים והארץ וכל צבאם

בויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה

גויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות

 


 

ספר יצירה, פרק א

1

(א) בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה

חקק יה

יהוה צבאות אלהי ישראל

אלהים חיים ומלך עולם

אל שדי רחום וחנון

רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו

וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור

(ב) עשר ספירות בלימה

ועשרים ושתים אותיות יסוד

שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות

3

(ד) עשר ספירות בלימה

עשר ולא תשע

עשר ולא אחת עשרה

הבן בחכמה וחכם בבינה

בחון בהם וחקור מהם

והעמד דבר על בוריו

והשב יוצר על מכונו

2

(ג) עשר ספירות בלימה

מספר עשר אצבעות

חמש כנגד חמש

וברית יחיד מכוונת באמצע

כמלת הלשון וכמילת המעור

5

(ו) עשר ספירות בלימה

צפייתן כמראה הבזק

ותכליתן אין להן קץ

ודברו בהן ברצוא ושוב

ולמאמרו כסופה ירדופו

ולפני כסאו הם משתחוים

4

(ה) עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף

עומק ראשית ועומק אחרית

עומק טוב ועומק רע

עומק רום ועומק תחת

עומק מזרח ועומק מערב

עומק צפון ועומק דרום

אדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קדשו ועד עדי עד

7

(ח) עשר ספירות בלימה

בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר

ואם רץ לבך

שוב למקום

שלכך נאמר

והחיות רצוא ושוב

ועל דבר זה נכרת ברית

6

(ז) עשר ספירות בלימה

נעוץ סופן בתחלתן

ותחלתן בסופן

כשלהבת קשורה בגחלת

שאדון יחיד ואין לו שני

ולפני אחד מה אתה סופר

 

8

(ט) עשר ספירות בלימה

אחת רוח אלהים חיים ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור וזהו רוח הקדש

(י) שתים רוח מרוח חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות ורוח אחת מהן

(יא) שלש מים מרוח חקק וחצב בהן תהו ובהו רפש וטיט חקקן כמין ערוגה הציבן כמין חומה סככם כמין מעזיבה

(יב) ארבע אש ממים חקק וחצב בה כסא הכבוד שרפים ואופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת

ומשלשתן יסד מעונו שנאמר עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט

(יג) ברר שלש אותיות מן הפשוטות בסוד שלש אמות אמש וקבעם בשמו הגדול וחתם בהם ששה קצוות

חמש חתם רום ופנה למעלה וחתמו ביה"ו

שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו ביו"ה

שבע חתם מזרח ופנה לפניו וחתם בהי"ו

שמנה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו בהו"י

תשע חתם דרום ופנה לימינו וחתמו בוי"ה

עשר חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמו בוה"י

(יד) אלו עשר ספירות בלימה
אחת רוח אלהים חיים ורוח מרוח ומים מרוח ואש ממים ורום מעלה ותחת מזרח ומערב וצפון ודרום