מסכת ערובין

פרק י


A
(א) המוצא תפלין מכניסן זוג זוג
רבן גמליאל אומר שנים שנים
במה דברים אמורים בישנות אבל בחדשות פטור
B מצאן צבתים או כריכות מחשיך עליהן ומביאן
ובסכנה מכסן והולך לו
(ב)רבי שמעון אומר
נותנן לחברו וחברו לחברו עד שמגיע לחצר החיצונה
וכן בנו נותנו לחברו וחברו לחברו אפלו מאה
רבי יהודה אומר
נותן אדם חבית לחברו וחברו לחברו אפלו חוץ לתחום
אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה


A
(ג) היה קורא בספר על האסקפה
נתגלגל הספר מידו גוללו אצלו
B היה קורא בראש הגג
ונתגלגל הספר מידו
עד שלא הגיע לעשרה טפחים גוללו אצלו
משהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב
רבי יהודה אומר
אפלו אין מסלק מן הארץ אלא כמלא מחט גוללו אצלו
רבי שמעון אומר
אפלו בארץ עצמו גוללו אצלו
שאין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי הקדש


A
(ד) זיז שלפני החלון
נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת
B עומד אדם ברשות היחיד
ומטלטל ברשות הרבים
ברשות הרבים ומטלטל ברשות היחיד
ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות


A
(ה) לא יעמד אדם ברשות היחיד
וישתין ברשות הרבים
ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד
וכן לא ירק
רבי יהודה אומר אף משנתלש רקו בפיו
לא יהלך ארבע אמות עד שירק
B (ו) לא יעמד אדם ברשות היחיד
וישתה ברשות הרבים
ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד
אלא אם כן הכניס ראשוורבו
למקום שהוא שותה וכן בגת


A
קולט אדם מן המזחילה
למטה מעשרה טפחים
B ומן הצנור מכל מקום שותה


A
(ז) בור ברשות הרבים
וחליתו גבוהה עשרה טפחים
חלון שעל גביו ממלאין הימנו בשבת
B אשפה ברשות הרבים
גבוהה עשרה טפחים
חלון שעל גבה שופכין לתוכה מים בשבת


A
(ח) אילן שהוא מסך על הארץ
אם אין נופו גבוה מן הארץ
שלשה טפחים
מטלטלין תחתיו
שרשיו גבוהין מן הארץ
שלשה טפחים
לא ישב עליהן
B הדלת שבמקצה
וחדקים שבפרצה ומחצלות
אין נועלין בהן
אלא אם כן גבוהים מן הארץ


A
(ט) לא יעמד אדם ברשות היחיד
ויפתח ברשות הרבים
ברשות הרבים ויפתח ברשות היחיד
אלא אם כן עשה מחצה גבוהה עשרה טפחים
דברי רבי מאיר
אמרו לו מעשה בשוק שלפטמין שהיה בירושלם
שהיו נועלין
ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח
רבי יוסי אומר שוק שלצמרים היה
B (י) נגר שיש בראשו גלסטרא
רבי אלעזר אוסר ורבי יוסי מתיר
אמר רבי אלעזר
מעשה בכנסת שבטבריא שהיו נוהגין בו התר
עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להן
רבי יוסי אומר אסור נהגו בה
בא רבן גמליאל והזקנים והתירו להן


A
(יא) נגר הנגרר
נועלים בו במקדש אבל לא במדינה
והמנח כאן וכאן אסור
רבי יהודה אומר
המנח מתר במקדש והנגרר במדינה
B (יב) מחזירין ציר התחתון במקדש
אבל לא במדינה

והעליון כאן וכאן אסור
רבי יהודה אומר
העליון במקדש והתחתון במדינה


A
(יג) מחזירין רטיה במקדש
אבל לא במדינה

אם בתחלה כאן וכאן אסור
B קושרין נימא במקדש
אבל לא במדינה

אם בתחלה כאן וכאן אסור


A
חותכין יבלת במקדש
אבל לא במדינה

ואם בכלי כאן וכאן אסור
B (יד) כהן שלקה באצבעו
כורך עליה גמי במקדש
אבל לא במדינה

אם להוציא דם כאן וכאן אסור


A
בוזקין מלח על גבי הכבש
בשביל שלא יחליקו
B וממלאים מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת
ומבאר הקר ביום טוב


A
(טו) שרץ שנמצא במקדש
 כהן מוציאו בהמינו שלא לשהות את הטמאה
דברי רבי יוחנן בן ברוקה
רבי יהודה אומר בצבת שלעץ שלא לרבות את הטמאה
B מהיכן מוציאין אותו
 מן ההיכל ומן האולם ומבין האולם ולמזבח
דברי רבי שמעון בן ננס
רבי עקיבא אומר מקום שחיבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת
משם מוציאין אותו ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר
רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך
שלא התירו לך אלא משום שבות